Bezoek hier mijn atelier

creatief kijk op kunst

Gasten

klik

Google Analytics Alternative

Opzoeken

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

hazes


Deze blog gaat over mijn ervaringen schilderen met uitsluitend acrylverf.

Altijd geschilderd met olieverf en nu een poosje aan de gang met acrylverf. In het begin was dat behoorlijk frustrerend, het viel tegen , ik kon er gewoon niet mee overweg. De verf droogt zo snel dat bijvoorbeeld het dassen van de verf een onmogelijke opgave is! De aanhouder wint. Een slogan die hier zeker van toepassing is". Een tiental schilderijen nu geschilderd en wat mij betreft gaat het de goede kant op. In het begin met goedkopere acrylverf begonnen, nu met de betere kwaliteiten. Mijn voorkeur gaat uit naar Lascaux en Golden. Inmiddels uitgezocht dat je met golden open acrylics een heel goed alternatief heeft voor olieverven doordat deze verf langzaam droogt en daarom geschikt is voor portretten en landschappen. 'Je kan er echt mee dassen!' Inmiddels wordt ik steeds enthousiaster met dit medium en hoop nog lang door te gaan. Heerlijk geen terpentine en terpentijn geuren meer! En de kwasten schoonmaken vergt nu ook minder gedoe.

 

This blog is about my experiences with only acrylic paint.

Always painted with oil paint and now while underway with acrylic paint. In the beginning it was frustrating, it was disappointing, I just could not handle it. The paint dries so quickly that instance badgers Paint is an impossible task! Persevere. A slogan that certainly applies. "A dozen paintings are painted and in my opinion goes in the right direction. Began cheaper acrylics In the beginning, now with better qualities. I prefer to Lascaux and Golden. Meanwhile, picked you with golden open acrylics has a very good alternative to oil paints because the paint dries slowly and is therefore suited for portraits and landscapes. "you can really bring badgers!" Meanwhile, I am more excited with this medium and hope to go long. Wonderful no white spirit and turpentine smells more! And the brushes cleaning now takes less hassle.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat is kunst ik weet het niet!

Kunst is wat je mooi vind, waar je graag naar kijkt.
Het valt op vanwege kleur en compositie etc.
Toch denk ik en dat is ‘heel persoonlijk ‘dat kunst heel veel te maken heeft met het commerciële gedoe er om heen.
Een voorbeeld haal ik hierbij aan, en wat is dan gemakkelijker om een stukje geschiedenis van Vincent van Gogh er bij te halen.

Van Gogh was een armoedzaaier zijn schilderijen stelde in zijn tijd niets voor, het was geen cent waard.
Maar tegenwoordig wordt hij gezien als een van de grootste schilders van de 19e eeuw en deze erkenning kwam pas laat.
Meestal komt de erkenning na overlijden.

Nog een voorbeeld de schilderijen van Anton Heyboer.

Wat mij betreft een kinderlijk gekrabbel, maar ja die vijf vrouwen maakte dat hij bekend werd en zodoende ook zijn schilderkunst.
Ook mensen die bekend zijn geraakt door een ander ambacht en die ook eens een schilderij maakte en onder de aandacht weet te brengen zijn nu ineens geweldige kunstenaars.
Snobisme komt vaak om de hoek kijken bij dit soort werken waarbij handelaren er op inspringen om mogelijk veel geld gaan verdienen aan ‘geen kunst’ zelfs

niet wat er op lijkt!

Mensen die vaak op de televisie te zien zijn zoals bij de “wereld draait door” ze vertellen dan dat ze als hobby wel eens mee kunst bezig zijn en een paar weken later worden hun kunstwerken al tentoongesteld ergens in New York, al- weer een handelaar die hier een slaatje uit wil slaan.

  Namen ga ik niet noemen, de lezer van deze blog mag het
                  allemaal zelf invullen.
Wat is dus kunst? ik weet het niet!

What is art, I do not know!

Art is what you like about where you would look at.
It is because of color and composition, etc.
Still, I think, and that's "very personal" that art has a lot to do with the commercial stuff around it.
An example I take this on, and what is easier to get a piece of history Vincent van Gogh is at.

Van Gogh was a pauper his paintings put in his time for nothing, it was not worth a penny.
But today he is considered one of the greatest painters of the 19th century and this recognition only came late.
Usually the recognition comes after death.

Another example of Anton Heyboer paintings.

For me a childish scrawl, but yes those five women made him famous and hence his painting.
Even people who have become known by another craft and who also once made a painting and knows how to draw attention are suddenly great artists.
Snobbery often comes into play in this type of work in which traffickers on indenting possible to go much money to 'not art' even

not what resembles!

People often see television as the "world keeps turning" they tell then that she as a hobby ever are doing art and a few weeks later their works already on display somewhere in New York, al-trader again who wants to make some money here.

  Names I will not mention the readers of this blog may it
                  all fill.

What is art? I do not know!

Web Analytics